Historischer Verein Wegberg e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
> Sie befinden sich hier:

> Arbeitsgebiete > Mundart > MundART-online > Op Platt jekallt > Akteure & Gäste: Heinz Eßer

Panorama-Aufnahme Wegberg mit Burg Wegberg, Forum, Wegberger Mühle, Rathaus und Pfarrkirche St. Peter & Paul, Foto: Heinen
MundART-Online: Op Platt gekallt
Beiträge unserer Akteure und Gäste: Heinz Eßer
Eßer Heinz,
Wegberg, gebürtig in Rheydt,
Jahrgang '34,
Mitinitiator und Organisator der Berker Klängerstu'ef, unser Spezialist für PowerPoint-unterstütze Mundart-Beiträge
gern gesehener Gast bei den Mundart-Veranstaltungen von befreundeten Vereinen
Seine Mundart-Beiträge auf unserem YouTube-Kanal
Berker Waater
- En PowerPoint-Präsentation, en Symbiose ut Schproak, Beld on Tü'en
April 2024: Sehen und hören Sie seine neue PowerPoint- und Video-Präsentation auf unserer Website.
> Bitte das Vorschaubild abklicken.
Oss schönn Berk
Mundart-Beitrag von Heinz Eßer
> zum Video: Bitte Vorschaubild anklicken
Oss schönn Berk
Mundart-Beitrag von Heinz Eßer
> zum Video: Bitte Vorschaubild anklicken
Oss schönn Berk
- En PowerPoint-Präsentation, en Symbiose uut Schproak on Beld
März 2024: Heinz Eßer stellte in der Klängerstu'ef seine neue PowerPoint-Präsentation vor und hat diese für die Website-Präsentation in eine Video-Datei umgewandelt.
> Bitte das Vorschaubild abklicken.
Oss Berker Heemoat
Mundart-Beitrag von Heinz Eßer
> zum Video: Bitte Vorschaubild anklicken
Oss Berker Heemoat
- E Schtökkske met Belder
Februar 2024: Heinz Eßer hat eine neue PowerPoint-Präsentation erstellt und für die Website-Präsentation in eine Video-Datei umgewandelt.
> Bitte das Vorschaubild anklicken.
Et Joar em Jaad
Mundart-Beitrag von Heinz Eßer
> zum Video: Bitte Vorschaubild anklicken
Et Joar em Jaad
- Vrööijoar, Suu'emer, Härvs on Wengkter
Juni 2023: Heinz Eßer hat seine PowerPoint-Präsentation aus dem Jahre 2019 aufgearbeitet und was Neues ausprobiert: für die Website-Präsentation in eine Video-Datei umgewandelt.
> Bitte das Vorschaubild anklicken.
Et Bäeste uut de Berker Klängerstu'ef
Heinz Eßer erinnerte bei der 200. Klängerstu'ef am 14.02.2019 mit seinem vertonten PowerPoint-Vortrag
an 199 Mundartabende.
> zum Video (18:18 min)
Audio-Aufnahmen
Im Jahre 2011 hatte Theo Schläger verschiedene  Autoren und Interpreten aus den Erkelenzer Landen zu einer weiteren CD-Produktion aus der Reihe "Die Kunst Platt te Kalle" ins Studio eingeladen. Lektion 2 lautete "Man versteht sich".

Heinz Eßer beteiligte sich mit seinem Text-Beitrag Kreßboom un angere Kuurele.


Kreesboom - on angere Kuuerele

Doch kott dono’e (hä kie‘ek noch too),
ech hott paar Knekker jraad jevonge,
met dänne hä vör voffteen Jo’er,
jeschpellt hott - wie so Jonge.

Ech sait, dat wüer doch alde Kro’em,
met Katsche draan on affjeschlisse.
Hä mennt, dat wüer öm janz ejal,
hä meut di nömmer messe.

On schwärmt, et wo’er en schönne Tiet,
wo hä jeknekkert met de Kenger.
Dat wüer en jo‘ Erinnerung,
do wüer jekomme hä jezz henger.

Dann wu‘ed et schtell. Hä no’em dä Büll
on lait di Knekker wi’er errenn.
Jet von die Saakes vott-dewärpe,
Dat ko’em os net mih en dr Senn.


Foto: Heinz Eßer

Em Loop dr Tiet, do süemert sech,
om Söller mänch Deel aan.
On laater, so ne mänije Jo’er,
dann moss de do enns draan.

Ech moss do draan, om opterüüme,
dat met jo emo’el senn,
domet do o’eve passe dann
och anger Saakes hen.

On männisch Deel, dat doocht do op,
wat längs ech hott verjesse.
Dat weck be‘i mech Erinnerung
on och wi‘er nö Intresse.

Teläzz ech fong dree Kressboomkuurel‘.
Di send noch von teheem,
on komme uut en Tiit,
do wo’er ech noch janz kleen.

„Fröhliche Weihnacht“, en alder Schriff
op een son Kuurel noch schteet.
Et es de schönnste waal do’evon,
di met dem silverne, jlitzernde Kleed.   

Ech senn se noch, de Kuurel’ on Jlökkskes:
Am Kressboom hant se jehange.
On dä Bo’em met di Vääm uut Lametta,
wi’e en de Schtu‘ev hat jestange.

On wenn Vadder dr Boom meek jreet,
wi jäer hann drbe‘i ech jeschtange.
On laater, als jru‘et ech jenoch,
selvs de Kuurele draanjehange.

Nu hann ech se he‘i en de Hangk,
on soll mech do’evon trenne.
Mech es so komisch öm et Häzz,
och err wet dat waal kenne.

Op eemoal kütt do osser Jru‘ete,
on mennt, dat wüer doch alde Pröll.
Ech soll de Söller klo’er mar make,
so Zeuch jehüerde op de Möll.


De Kressfääsjeschenke
von Heinz Eßer

Wä‘en e Dreerad vör dä Kleen,
se jonnt van hott no‘e ho‘e.
Äver ru‘et met wette Reepe,
dat wo‘er be‘i kennem do‘e.

E Ärmband hött jäär Annsche,
(be‘im Joldschmedd et jesenn).
Doch Tring on Jupp ke‘i Jlökk hant.
(Hä krett et waal wi‘er renn).

So jeet dat Daach on Wä‘eke,
völl Sorje sent do‘ebe‘i.
Di twei sent bloos am renne,
on hant kenn Schtond mi‘ vre‘i.

So jüss vörm Hellije O‘evend,
se hant et jraat jeschaff,
vörr malke jet te kri‘eje,
sent selvs janz rongk-öm aff.

On wi se ongerm Kressboom
de Jeschenke hant paraat,
do sent se enjeschlo‘epe,
se wo‘ere so malaat.


Foto: Heinz Eßer

Et wo’ern di Daach, et wo‘er di Tiit,
net lang no‘e Allerhellije:
Do‘ sääd datt Tring vörr sinne Mann:
“Ech kresch de Pitterzellije.“

“Watt es dann loss“, vro‘ech d dä Jupp,
wat plo‘ere dech vörr Sorje?
Nu se‘i ens schtell, minn leeve Vrau
on denk ens net an morje.“

“Dat es et jo‘e“, röpp do dat Tring,
“Ben Daach on Nait am denke.
Dat Kressfääs schteet doch vörr de Dü’er.
Wat solle mr bloos schenke?“

“Wat schenke mr mar oss‘re Äu?
Qn wat kann Tünn jebruuke?
Wat koope mr däm Annsche dann?
Däm Schäng jet vörr de ruuke?“

“On denk jo draan, ech saach et dech,
Däm Pattü‘em jet te koope;
Domet dä vör däm Kleen jet hat,
Hä kann jo‘e selvs net loope.“

So hant di twei, mar onger sech,
noch Daach lang överlait.
Dat Tring vro‘ech Jupp, dä Jupp däm Tring:
“Wi maake mr et rait?“

“Nu lott mar jonn“, sääd do‘e dä Jupp,
mr wä‘ede schon jet venge.
Mar Moot on halt de Oore op.
Dat wet os waal jelenge.“

Se maake sech nu op d‘r Wä‘esch,
vörr malke jet de koope.
Et i‘esch se kikke he‘i on do,
se modde düschtisch loope.

Wengkterdaach
von Heinz Eßer

Et es ne Schnee jevalle
so hö’esch on fiin dis Neit
on hat sech wi e Liinedook
op Huus on Väld jeleit.

Dat jöv ne Wengktermorje
so wie em Belderbook.
Läät enn dech tem schpazeere
du’er Wald on Bö’esch on Brook.

Se es nu meerklech schteller
so rengserömm de Wält.
Dä Schnee deet schluuke hatte Tüü’en
En Schtatt on Langk on Väld.

Dat es nu wi e Wonger,
et jlitzert ü’everall.
Di Sonn, di let em blenke
dä kleene Schneekristall.

Dä Vrüüs mäkk schönne Belder
uut Bloom on Schtru’ek on Boom.
Dä Schnee’i let männech Denge
so uutsenn wie em Droom.

Dä Wengkter es ne Möö’eler,
hä mo’elt met Schnee on Iis.
Schött wette Färv do’edrü’ever
wo vüürher alles jriis.

Dä Wengkter hat mänch‘ schönne Daach,
wenn du ne Blekk do’evüür.
Dann jonn mar ä‘eves dökkes
en Tiit lang vör de Düür.

Di Kleene on di Jru’ete
hant Schpass be’i so e Wä’er
met Schneemann odder Schlitte,
op Schi’er, do‘e schtonnt se jä’er.

Dänn Deeres all do’e buute,
di Kält, di mäkk niks uut.
Of Pääd, of Jaas, off Änte,
se träkke jar kenn Schnuut.

On kütt am Wengktero’evend
Dr Nää’evel dann eraff,
dann dank ech däm do’e o’eve
dä all dat he’i jeschaff.

Foto: Heinz Eßer
Videos im unserem YouTube-Kanal
Eine Hommage an die Wegberger Mühlen
Eine PowerPoint-Präsentation vorgestellt von Heinz Eßer beim Großen Mundartabend im Forum am 14.03.2015
> Bildergalerie zu "Wegberger Mühlen ... ein Gedicht" (hochdeutsche Version)
> Bildergalerie zu "Berker Mü'ele .. e Jedich" (Version in Berker Platt)
Hören Sie hierzu:
"De Berker Mü'ele" von Georg Wimmers
Weitere Video-Aufnahmen in Bearbeitung

Historischer Verein Wegberg e.V. - 23.04.2020 - Letzte Änderung: 12.04.2021

Historischer Verein Wegberg e.V.
Rathausplatz 21, Wegberger Mühle, 41844 Wegberg
Zurück zum Seiteninhalt